Organizația Studenților Stomatologi

18.09.2017
PREȘEDINTE + COORDONATOR DEPARTAMENT ȘTIINȚIFIC
MODIFICĂRI STATUT

Statut OSS revizuit 2017

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

 

ART. 1. CONSTITUIRE

 

Se constituie la data de 21 octombrie 1996 pe o durată nelimitatăOrganizația Studenților Stomatologi” (OSS), din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, cu sediul actual pe str. Emil Isac nr. 13 .

ART. 2. IDENTIFICARE

 

2.1. DENUMIRE

Prezentul Statut reglementează organizarea și funcționarea Organizației Studenților Stomatologi din cadrul Universității de Medicină si Farmacie „Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca, denumită în continuare OSS.

2.2. SIGLĂ

Sigla OSS este reprezentată prin următoarele simboluri:

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. ȘTAMPILE

Ștampila OSS este reprezentată prin următorul simbol:

 

 

 

 

 

 

 

Cele 2 ștampile fizice ale OSS se află la Președintele și Secretarul General al Organizației, aceștia având dreptul de a o utiliza, iar dreptul de semnătură fiind deținut doar de către Președinte.

ART. 3. STATUT LEGAL

 

3.1. OSS este o organizație non-guvernamentală, non-profit, fără caracter politic, democrată, independentă de organele administrației de stat, de organizațiile politice, religioase și față de orice alte organizații, dar își rezervă dreptul de colaborare, asociere și afiliere cu acestea.

3.2. OSS promovează și menține relații de colaborare și colegialitate cu celelalte organizații studențești din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

3.3 Din această organizație pot face parte numai studenții Facultății de Medicină Dentară (specializările Medicină Dentară și Tehnică Dentară) din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, indiferent de sex, naționalitate, religie și apartenență politică, sau persoane fizice din afara Facultății ca membri onorifici sau colaboratori.

ART. 4. SEDIU SOCIAL

 

Sediul OSS se află pe strada Clinicilor nr. 5-7, complex Hașdeu, cămin X, camera 17, Cluj-Napoca, România.

Capitolul II

SCOP ȘI OBIECTIVE

 

ART. 5. PRINCIPIILE OSS

 

5.1. OSS militează pentru apărarea valorilor democraţiei, a Drepturilor Omului, a dreptului de exprimare a fiecărui individ, precum și a dreptului de susţinere a principiilor și a opiniilor proprii, prin mijloace democratice, potrivit Constituției României.

5.2. OSS susţine reprezentarea legitimă a tuturor studenţilor din cadrul Facultății de Medicină Dentară, bazată pe evaluarea obiectivă a nevoilor reale ale studenţilor, instaurarea unui proces corect de selecţie şi ierarhizare a valorilor și promovarea valorilor autentice în societatea academică, inclusiv în cazul reprezentanţilor studenţilor.

5.3. OSS susţine importanța implicării studenţilor ca partener egal în procesul decizional, la orice nivel unde studentul este beneficiar direct.

5.4. OSS nu se asociază cu nici o ideologie sau politică de partid, păstrând o atitudine echidistantă şi responsabilă, susţinând dreptul oricărei persoane la opţiuni ideologice sau politice proprii, fără ca acest lucru să afecteze imaginea, mijloacele de acţiune şi activităţile proprii OSS.

ART. 6. SCOP

 

Scopul OSS este de a reprezenta interesele comune ale tuturor studenţilor din Facultatea de Medicină Dentară (specializările Medicină Dentară și Tehnică Dentară) din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, precum şi de a susține drepturile și revendicările acestora şi de a stimula participarea activă la actul educaţional şi la viaţa socială, economică şi culturală a studenţilor din Facultate, prin oferirea de oportunități de dezvoltare personală și profesională. Totodată, OSS promovează importanța unei igiene orale sănătoase, prin crearea de programe de profilaxie pentru populația din mediul urban și rural.

ART. 7. OBIECTIVE

 

7.1. Reprezentarea tuturor studenţilor din Facultatea de Medicină Dentară (specializările Medicină Dentară și Tehnică Dentară) din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, indiferent de sex, naţionalitate, religie, orientare sexuală, preferinţă politică sau condiţie economică, în raport cu toate structurile decizionale ce au impact asupra studenţilor din Facultatea de Medicină Dentară, prin mijloace specifice: acţiuni cu caracter social-sindical, educaţional şi proiecte de tineret;

7.2. Promovarea şi apărarea demnităţii şi intereselor studenţilor din Facultatea de Medicină Dentară, participarea la îmbunătăţirea calității învăţământului din Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, prin reprezentanți competenți, acţionarea în apărarea libertăţilor democratice şi drepturilor omului;

7.3. Promovarea şi reprezentarea intereselor studenţilor din Facultatea de Medicină Dentară şi sprijinirea acestora pentru integrarea în viaţa profesională;

7.4. Promovarea relaţiilor de colaborare cu toate organizaţiile similare din ţară şi străinătate;

7.5. Aderarea și activarea ca membru în unele organizaţii/federaţii la nivel local, naţional sau internaţional ale căror scopuri să nu contravină scopului OSS;

7.6. Realizarea şi sprijinirea de proiecte şi programe socio-profesionale şi de timp liber pentru studenţi;

7.7. Identificarea, prin consultări, a problemelor specifice ale studenţilor din Facultatea de Medicină Dentară şi implicarea atât a OSS, cât şi a acestora în soluţionarea lor;

7.8. Oferirea de programe şi stagii de perfecţionare şi specializare membrilor organizației;

7.9. Promovarea unei igiene orale sănătoase în comunitate prin crearea de programe de profilaxie orală pentru populația din mediul urban și rural;

7.10. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, materiale şi sociale în cămine, cantine şi alte aşezăminte studenţeşti;

7.11. Facilitarea accesului liber pentru toţi membrii la toate mijloacele de informare şi la toate disponibilităţile organizaţiei, precum şi facilitarea participării membrilor la acţiuni profesionale, culturale şi de agrement sub egida organizaţiei;

7.12. Organizarea, sprijinirea şi participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale (seminarii, conferinţe, training-uri, workshop-uri).

ART. 8. MIJLOACE DE REALIZARE A SCOPULUI ȘI OBIECTIVELOR

 

8.1. Respectarea strictă a prezentului Statut alături de Regulamentul OSS;

8.2. Organizarea de sedințe și dezbateri (cu rol de a realiza constructiv și activ obiectivele OSS);

8.3. Reprezentarea, prin participarea membrilor săi în organismele de conducere ale Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca (Senatul Universității și Consiliul Facultății);

8.4. Promovarea relațiilor de colaborare profesională și culturală cu alte organizații din țară și străinătate;

8.5. Susținerea acordării de burse sociale, profesionale și de studiu în țară și străinătate;

8.6. Dreptul de a controla și îmbunătăți condițiile de viață, materiale și sociale în cămine și alte așezăminte studențești, potrivit dorințelor sau necesităților afirmate de membri;

8.7. Publicații proprii (Revista Molarul CuMinte) unde studenții au posibilitatea de a publica și citi articole științifice, sociale sau beletristice;

8.8. Accesul liber al membrilor săi la toate mijloacele de informare și disponibilitățile OSS, precum și participarea lor la programele inițiate de OSS;

8.9. Încurajarea realizării de programe pentru creșterea implicării OSS în viața comunităților;

8.10. Dreptul de protest prin următoarele forme: petiție, demonstrație, grevă, acționarea în judecată;

8.11. Controlul fondurilor proprii și al celor alocate de Facultate, Universitate sau susținători.

Capitolul III

Membrii OSS

 

ART. 9.  Membri OSS pot fi:

 
 • Voluntari, fără dreptul de a vota sau de a candida la funcțiile de Conducere, conform Regulamentului OSS;
 • Membri activi, studenți ai Facultății de Medicină Dentară (specializările Medicină Dentară și Tehnică Dentară) din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, care au drept de vot și de a candida la funcțiile de Conducere;
 • Membri onorifici și Alumni – persoane care au adus servicii utile OSS și care sunt aleși conform Regulamentului OSS;
 • Colaboratori, persoane fizice și juridice din afara Facultății, dar care iau parte la programele inițiate de OSS.
 •  

ART. 10. OBȚINEREA CALITĂȚII DE MEMBRU

 

10.1. Membri voluntari pot fi persoanele fizice din cadrul Facultății de Medicină Dentară a Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca care semnează contractul de voluntariat, în conformitate cu prevederile Regulamentului OSS;

10.2. Membri activi pot fi doar voluntarii care doresc să își schimbe statutul, decizie luată de către Consiliul de Conducere al OSS, în urma evaluării raportului de activitate;

10.3. Membri onorifici pot fi foști membri ai Consiliului de Conducere, care și-au încheiat activitatea în cadrul OSS și care au avut o contribuție deosebită în realizarea scopului și a obiectivelor Organizației;

10.4. Membri alumni pot fi foști membri activi, care și-au încheiat activitatea în cadrul OSS și care au avut o contribuție deosebită în realizarea scopului și a obiectivelor Organizației.

ART. 11. PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU

 
 • Prin mod voluntar, la cerere;
 • Prin încălcarea prezentului Statut sau a Regulamentului OSS;
 • Prin pierderea calității de student;
 • Pe baza hotărârii Adunării Generale, cu majoritate absolută de voturi;
 • La propunerea oricărui membru activ.

Contestarea deciziei se face în scris către Consiliu de Conducere al OSS și se rezolvă în termen de 7 zile.

ART. 12. Membrii colaboratori, onorifici și Alumni nu au drepturile prevăzute în Capitolul III

 

ART. 13. Acordarea titlului de membru onorific și Alumni se face de către Consiliul de Conducere, prin vot, validarea realizându-se cu obținerea a 100% voturi favorabile din totalul voturilor exprimate.

 

ART. 14. Drepturile membrilor activi ai OSS

 

14.1. De a participa la Adunările Generale și de a vota;

14.2. De a candida pentru o funcție, cu excepția celei de Președinte;

14.3. De a propune și a se implica în proiecte;

14.4. De a propune modalitățile optime de realizare și indeplinire a scopului OSS;

14.5. De a fi informat asupra activității OSS, prin diverse mijloace: verbal, internet, comunicate, revistă etc.;

14.6. De participare la activitățile OSS prin înscriere în activitățile OSS specificate în cererea de adeziune/Contractul de Voluntariat;

14.7. De a beneficia de baza materială a OSS în vederea realizării unor activități corespunzătoare scopului și obiectivelor OSS;

14.8. De a beneficia de tabere, training-uri interne sau externe, conform Regulamentului OSS;

14.9. De a avea anumite privilegii față de voluntari (exemple: prioritate la tabere, invitații la evenimente interne și externe, training-uri și workshop-uri de formare etc.);

14.10. De a cere sprijinul OSS;

14.11. De a nu participa la acțiuni ale OSS care contravin principiilor și intereselor proprii ale membrilor;

14.12. De a se retrage din OSS.

ART. 15. Obligațiile membrilor activi ai OSS:

 

15.1. De a participa la toate AG-urile OSS din anul curent;

15.2. De a respecta Statutul și Regulamentul OSS;

15.3. De a se supune deciziilor Adunării Generale și ale Consiliului de Conducere și de a respecta condițiile din Contractul de Voluntariat OSS;

15.4. De a răspunde solicitărilor Consiliului de Conducere în termenul stabilit de acesta;

15.5. De a avea o conduită corespunzătoare, în conformitate cu strategia adoptată de către OSS;

15.6. De a nu acționa în numele OSS, fără a avea un mandat scris în acest sens;

15.7. De a anunța în scris retragerea din OSS;

15.8. De a nu organiza acțiuni ce periclitează integritatea și imaginea Organizației;

15.9. De a nu deține funcții de conducere într-un partid politic;

15.10. De a informa din timp Consiliul de Conducere al OSS cu privire la acțiuni la care vor participa în calitate de membru OSS și în cadrul cărora este posibilă stabilirea de relații în numele Organizației;

15.11. De a contribui la îndeplinirea scopului OSS;

15.12. De a nu întreprinde acțiuni ostile scopului OSS;

15.13. De a răspunde de modul de utilizare a bunurilor Organizației și a sumelor de bani încredințate;

15.14. De a anunța Consiliul de Conducere despre neregulile care pot afecta bunul mers al OSS.

Art. 16. Drepturile voluntarilor OSS:

 

16.1. De a participa activ la toate ședințele cu caracter deschis ale OSS;

16.2. De a participa la ședințele închise în care se discută statutul lor;

16.3. De a se implica în proiecte;

16.4. De a propune modalități optime de realizare și indeplinire a scopului OSS;

16.5. De a fi informat asupra activității OSS prin diverse mijloace: verbal, internet, comunicate, revista etc.;

16.6. De participare la activitățile OSS prin înscriere în activitatile OSS specificate în Cererea de Adeziune/Contractul de Voluntariat;

16.7. De a beneficia de baza materială a OSS în vederea realizării unor activități corespunzătoare scopului și obiectivelor OSS;

16.8. De a beneficia de tabere, training-uri interne sau externe, conform Regulamentului OSS

16.9. De a cere sprijinul OSS;

16.10. De a nu participa la acțiuni ale OSS care contravin principiilor și intereselor proprii ale voluntarilor;

16.11. De a se retrage din OSS.

Art. 17. Obligațiile voluntarilor OSS:

 

17.1. De a respecta Statutul și Regulamentul OSS;

17.2. De a se supune deciziilor Adunării Generale și ale Consiliului de Conducere și de a respecta condițiile din Contractul de Voluntariat OSS;

17.3. De a răspunde solicitărilor Consiliului de Conducere în termenul stabilit de acesta;

17.4. De a avea o conduită corespunzătoare, în conformitate cu strategia adoptată de către OSS;

17.5. De a nu acționa în numele OSS, fără a avea un mandat scris în acest sens;

17.6. De a anunța în scris retragerea din OSS;

17.7. De a nu organiza acțiuni ce periclitează integritatea și imaginea Organizației;

17.8. De a nu deține funcții de conducere într-un partid politic;

17.9. De a informa din timp Consiliul de Conducere al OSS cu privire la acțiuni la care vor participa în calitate de membru OSS și în cadrul cărora este posibilă stabilirea de relații în numele Organizației;

17.10. De a contribui la îndeplinirea scopului OSS;

17.11. De a nu întreprinde acțiuni ostile scopului OSS;

17.12. De a  răspunde de modul de utilizare a bunurilor Organizației și a sumelor de bani încredințate;

17.13. De a anunța Consiliul de Conducere despre neregulile care pot afecta bunul mers al OSS.

ART.18. În cazul nerespectării drepturilor și obligațiilor, statutul membrului se va decide de către Consiliul de Conducere OSS.

Capitolul IV

Structura organizatorică OSS:

 

 • Adunarea Generală: rol deliberativ;
 • Consiliu de Conducere: rol executiv;
 • Board-ul: rol executiv;
 • Comisia de Cenzori: rol de supervizare.
 •  

ART.19. ADUNAREA GENERALĂ

 

19.1. Este forul suprem de conducere cu rol deliberativ.

19.2. Este constituită din totalitatea membrilor activi ai Organizației.

19.3. Alege Board-ul OSS, cu excepția Președintelui, prin vot secret în cadrul Adunării Generale, pe baza cadidaturilor depuse conform calendarului anunțat de Președintele OSS cu cel puțin 15 zile înainte de Adunarea Generală; se va trimite prin email planul de candidatură, scrisoare de intenție și CV-ul; candidaturile vor fi validate de Board și postate pe site cu cel puțin 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

19.4. Adunarea Generală se întruneşte de douǎ ori pe an în sesiuni Ordinare sau ori de câte ori
este nevoie, în sesiuni Extraordinare, la cererea Biroului de Conducere, a Comisiei de Cenzori sau a
cel puţin o pătrime din membrii OSS.

19.5. Convocarea Adunării Generale în sesiuni Ordinare se face cu cel puţin 14 zile calendaristice înaintea datei întrunirii, iar în cazul celor Extraordinare cu cel puţin 48 de ore înainte şi cuprinde ordinea de zi propusă, ora şi locul de desfăşurare.

19.6. Sesiunea Adunării Generale este statutară în prezenţa unui cvorum, reprezentând ȋntrunirea majoritǎţii simple a membrilor activi, în cazul primei întruniri. În cazul în care se constată neîndeplinirea acestui cvorum, Biroul de Conducere are obligaţia de a efectua în termen de maxim 48 de ore o nouǎ convocare pentru o altă sesiune, care să aibă loc în cel mult 5 de zile de la data primei sesiuni; această a doua sesiune este statutar întrunită indiferent de numărul celor prezenţi.

ART. 20. HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE

 

20.1. Adoptarea hotărârilor în cadrul Adunării Generale se face cu majoritate simplă (½ din voturi); în caz de egalitate a voturilor exprimate, Preşedintele OSS hotărăşte definitiv.

20.2. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului Constitutiv și ale Statutului și Regulamentului OSS sunt obligatorii chiar și pentru membrii organizației care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă.

ART. 21 ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE ADUNĂRII GENERALE

 

21.1. Validează și modifică Statutul OSS la propunerea Consiliului de Conducere OSS;

21.2. Adoptarea sau modificarea Statutului, Actului Constitutiv sau Regulamentului prin votul  favorabil a ⅔ din membrii AG;

21.3. Abrobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil prin majoritate simplă;

21.4. Aprobarea/neaprobarea raportului de activitate a Consiliului de Conducere și a fiecǎrui membru al Consiliului de Conducere ȋn parte cu majoritate simplă;

21.5. Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului de Conducere, cât şi a Cenzorului sau Comisiei de Cenzori prin majoritate simplă;

21.6. Acordarea sau revocarea calitǎţii de membru al OSS prin majoritate absolută;

21.7. Ratificarea afilierii OSS la forurile şi organismele naţionale și internaţionale studenţeşti şi de tineret prin majoritate absolută;

21.8 Dizolvarea și lichidarea organizației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare, prin votul pozitiv a cel puțin 2⁄3 din toți membrii activi cu drept de vot din cadrul OSS.

ART. 22. CONSILIUL DE CONDUCERE OSS

 

22.1. Este format din Board, coordonatorii de proiecte și coordonatorii de departamente.

22.2.Coordonatorii de proiecte: Balul Dinților de Lapte, Revista Molarul CuMinte, Dăruiește Zâmbind, Profilaxia Cariei Dentare, Sprjin și Suport pentru Anul I, Ziua Porților Deschise, InterDentis, Congresul DENTis, Junior Summer MedSchool, Cluj Summer University, StomaFUN.

22.3. Coordonatorii de departamente: Științific, Tehnic, Studenți Străini, Sportiv.

22.4. Toţi membrii trebuie sǎ aibă statutul de student pe toată durata mandatului. Pot fi studenți în anii II-VI MD sau II-III TD, cu excepția Președintelui, care nu are voie să fie în an terminal.

22.5. Consiliul de Conducere se întrunește ori de câte ori e nevoie pe perioada anului universitar, putând exista atât și ședințe de Board independente de ședințele de Consiliu.

22.6. Fiecare membru are obligația de a prezenta în cadrul Adunării Generale raportul de activitate, acesta urmând a fi validat sau nu de către AG.

22.7. În cazul demisiei unui membru sau în cazul în care acesta se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor sale specifice pe o perioadă determinată, Președintele va prelua atribuțiile acestuia până la noi alegeri sau revenire.

22.8. Coordonatorii de departamente și proiecte din cadrul OSS au atribuții de reprezentare pe domeniile specifice, fără drept de semnătură şi ştampilă, cu delegare din partea Preşedintelui,

22.9. Coordonatorii de departamente si proiecte se vor alege în cadrul proiectului/departamentului, din voluntarii care au participat la proiect/departament în anul respectiv, la ultima ședință a proiectului/departamentului. Candidaturile se vor trimite Președintelui spre validare, voluntarii proiectului/departamentului + Consiliul de Conducere curent având drept de vot. În caz de egalitate, Presedintele are votul final.

22.10. Şedinţa Consiliului de Conducere este statutară în prezenţa a 2/3 din totalul membrilor săi aflaţi în funcţie. Ȋn cazul în care se constată neîndeplinirea acestui cvorum, Preşedintele OSS are obligaţia de a efectua în termen de maxim 48 de ore o nouă convocare pentru o altă şedinţă; această a doua şedinţă este statutar întrunită, indiferent de numărul celor prezenţi.

22.11. Membrii Consiliului de Conducere aleși de către Adunarea Generală în luna mai își vor începe mandatul în 15 iulie în anul curent, având 2 luni de tranziție și funcționează împreună cu Consiliul de Conducere în exercițiu. Durata mandatului este de 1 an de zile, cu posibilitate de recandidare pe aceeași poziție de doar 2 ori.

22.12. Membrii Consiliului de Conducere au mandat pe un an întreg, cu excepția Balului Dinților De Lapte (sem. I), Cluj Summer University și Junior Summer MedSchool (sem. II) și nu au voie să candideze pentru funcții de un an, în cazul plecării cu bursă Erasmus.

ART. 23. BOARD-UL OSS

 

23.1 Este format din Președinte, Secretar General, Vicepreședinte Externe, Vicepreședinte Interne, Vicepreședinte Resurse Umane, Trezorier.

23.2. Este ales În cadrul Adunării Generale, cu excepția Președintelui care este ales de către toți studenții  Facultății, conform Cartei Universitatii.

23.3 Membrii Board-ului nu pot fi ȋnscriși sau nu pot deţine funcţii de conducere la orice nivel în cadrul unui partid politic

ART. 24. Hotǎrȃrile Board-ului

 

24.1 În cadrul Biroului de Conducere, toţi membrii au drept de vot egal.

24.2 Deciziile de lucru ale Board-ului se adoptă cu majoritate simplă, în caz de egalitate de voturi, Preşedintele având votul decisiv.

24.3 Biroul de Conducere răspunde din punct de vedere juridic în ceea ce priveşte deciziile luate.

ART. 25. Atribuţiile principale ale Board-ului:

 

25.1 Coordonează activitatea OSS între două întruniri ale Adunării Generale;

25.2 Urmăreşte punerea în practică a tuturor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală, adoptând

decizii de lucru în acest sens;

25.3 Adoptă şi pune în practică planul de activităţi în conformitate cu strategia adoptată de AG OSS;

25.4 Propune spre adoptare sau modificare Regulamentul OSS;

25.5. Propune Adunării Generale excluderea membrilor OSS;

25.6 Avizează proiectul de buget de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil al OSS;

25.7. Ratifică asocierea OSS cu alte persoane fizice sau juridice;

25.8. Convoacă Adunarea Generală Extraordinară de câte ori este necesar şi stabileşte ordinea de zi a acesteia;

25.9. Deleagă reprezentanţii pentru diferite acţiuni ale OSS;

25.10. Stabileşte şi adoptă poziţia OSS faţă de diferite evenimente;

25.11. În cazuri foarte grave, în care se constată că unul dintre membrii OSS încalcă prezentul Statut sau Regulament OSS, Board-ul îl poate suspenda cu o majoritate absolută de voturi, până la următoarea şedinţă a Adunării Generale;

25.12. Poate suspenda printr-o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor, orice membru al Consiliului de Conducere;

25.13. În cazuri excepţionale poate decide admiterea calităţii de membru activ, cu o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor;

25.14 Adoptă hotărâri cu privire la implicarea în acțiuni de protest sau manifestații cu caracter local, național sau internațional, cu acordul Adunării Generale;

25.15 Verifică modul de administrare a patrimoniului și modul de lucru al departamentelor;

25.16 Adoptă hotărâri cu caracter administrativ, patrimonial, legate de activitatea OSS;

25.17  Hotărăște acordarea calității de membru onorific şi membru alumnus.

ART. 26. Comisia de Cenzori OSS

 

26.1. Este formata din Cenzor student, Cenzor Alumnus, expert Contabil și studentul Senator.

26.2. Membrii Comisiei de Cenzori nu pot fi membri ai Consiliului de Conducere.

26.3. Comisia de Cenzori are următoarele atribuţii principale:

 1. a) verifică modul în care este administrat patrimoniul OSS;
 2. b) poate participa la ședințele Consiliului de Conducere, fără drept de vot;
 3. c) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;
 4. d) verifică legalitatea actelor, a hotărârilor, deciziilor și regulamentelor adoptate de către Adunarea Generală și semnalează nerespectarea acestora Adunării Generale și Board-ului;
 5. e) orice altă atribuție stabilită de Adunarea Generală.
 6.  

ART. 27. Alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Conducere și a Cenzorului/Comisiei de Cenzori

 

27.1. Board-ul, coordonatorii de departamente și coordonatorii de proiecte sunt aleși dintre membri activi. Ei își pot pierde calitatea dacă:

 1. Sunt revocați de Adunarea Generală prin majoritate simplă, în cazul în care aduce prejudicii morale sau materiale către OSS;
 2. În cazul cumulǎrii a 3 avertismente;
 3. Se retrag în mod voluntar din Consiliul de Conducere.

27.2 Pentru ca alegerile să fie validate, şedinţa trebuie sa fie statutară.

27.3 Alegerile pentru Consiliul de Conducere se fac pe funcţii, în următoarea ordine:

 1. Preşedinte (ales de toți studenții)
 2. Restul membrilor din Board (AG)
 3. coordonatori departamente ; coordonatori proiecte (separat, în cadrul fiecărui proiect/departament)

27.4. Alegerile se desfǎșoarǎ ȋn conformitate cu Regulametul OSS.

ART. 28. Mandatul Consiliului de Conducere şi al Cenzorului sau Comisiei de cenzori:

 

28.1. Mandatul Consiliului de Conducere este de un an și 2 luni. Primele 2 luni de mandat reprezintă o perioadǎ de tranziţie și se efectueazǎ ȋmpreunǎ cu vechiul Consliu de Conducere, pe perioada vacanţei universitare.

28.2. Exerciţiul mandatului Biroului de Conducere şi al cenzorului sau comisiei de cenzori este valabil un an începând cu 15 iulie în anul în care au fost aleși;

28.3. În cazul existenţei unui post vacant se vor face alegeri în următoarea şedinţă de Adunare

Generală, mandatul începând din momentul validării alegerilor, încheindu-se la sfârsitului anului universitar pentru care a fost ales.

28.4 Aceeași funcţie ȋn Consiliul de Conducere nu poate fi deţinută de aceeaşi persoană mai mult de două mandate succesive.

ART. 29. Desfǎșurarea ședinţelor

 

29.1. Preşedintele conduce şedințele Adunării Generale, ale Consiliului de Conducere, ședințele Ordinare sau Extraordinare. Dacă lipsește, sunt conduse de Secretarul General.

Capitolul IV

Patrimoniul OSS

 

ART. 30. Patrimoniul OSS se constituie din:

 
 1. a) contribuţia iniţială a membrilor săi (patrimoniul iniţial);
 2. b) fonduri şi bunuri dobândite în timpul funcţionării sale;
 3. c) venituri realizate în condiţiile legii şi ale prezentului Statut.
 4.  

ART. 31. Veniturile OSS provin din:

 
 1. a) venituri realizate din activităţi;
 2. b) donaţii sau sponsorizări;
 3. c) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
 4. d) alte venituri prevăzute de lege.
 5.  

ART. 32. Patrimoniul OSS este administrat de către Biroul de Conducere, conform prevederilor prezentului Statut şi dispoziţiilor legale.

 

Capitolul VI

Sancțiuni și recompense

 

ART. 33. Membrii ce întreprind acțiuni ostile organizației vor suporta urmaăoarele sancțiuni:

 
 1. a) atenționare scrisă din partea Consiliului de Conducere;
 2. b) excluderea din OSS.
 3.  

ART. 34. Recompense:

 
 1. b) acordarea de diplome și premii.
 2. c) acordarea de facilități pentru tabere și burse conform Regulamentului.
 3.  

Capitolul VII

DISPOZITII FINALE

 

ART. 35. DISOLUȚIE

 

35.1. Organizația se va dizolva în cadrul unei sesiuni speciale a Adunării Generale convenită special pentru acest motiv. Disoluția trebuie să aibă votul favorabil a ¾ din membrii prezenți. După disoluție, Adunarea Generală va decide lichidarea bunurilor OSS.

35.2. Prezentul Statut se completează cu prevederile legale în vigoare.

35.3. Prezentul Statut poate fi modificat sau schimbat de Adunarea Generală prin majoritate compusă.

ART. 36.Regulamentul OSS completează prevederile prezentului Statut cu alte norme de organizare şi funcţionare specifice.

 

ART. 37. Regulamentul OSS este adoptat de Adunarea Generală şi poate fi modificat ori de câte ori Adunarea Generală va aproba acest lucru cu majoritate simplă.

 

ART. 38. Ȋn sensul prezentului Statut:

 

38.1. Prin majoritate simplă, se înţelege votul favorabil a mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate, fără a lua în considerare abţinerile.

38.2. Prin majoritate absolută, se înţelege votul favorabil a mai mult de doua treimi din voturile valabil exprimate, fără a lua în considerare abţinerile.

ART. 39. Membrii OSS nu au dreptul să folosească unilateral numele sau însemnele acesteia sau să reprezinte OSS, fără aprobarea organelor de conducere ale acestuia.

 

ART. 40.  Prezentul statut are un număr de 15 pagini.

ContactPreședinte:

Andreea Rădulescu
+40 720 227 333


Secretar:

Mircea Mangher
+40 744 555 183


Mail:
office@osscluj.ro