header image

Statutul Organizației

Next Event

Capitolul I
Constituirea Organizatiei

Art. 1 Se constituie la data de 21 octombrie 1996 pe o durata nelimitata “Organizatia Studentilor Stomatologi”(O.S.S), din Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu” din Cluj Napoca, cu sediul actual in str. Emil Isac nr. 13.
Art. 2 O.S.S. este o organizatie fara caracter politic, democrata, independenta de organele administratiei de stat, de organizatiile politice, religioase si fata de oricare organizatii, dar isi rezerva dreptul de a colabora cu acestea.
Art. 3 O.S.S este independenta de alte organizatii similare dar isi rezerva dreptul de colaborare de asociere si afiliere cu acestea. O.S.S promoveaza si mentine relatii de colaborare si colegialitate cu celelalte organizatii studentesti din cadrul UNIVERSITATII DE MEDICINA SI FARMACIE “IULIU HATIEGANU” CLUJ-NAPOCA.
Art. 4 Din aceasta organizatie pot face parte numai studentii Facultatii de Medicina Dentara si a Colegiului cu Profil Dentar din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie Cluj Napoca, indiferent de sex, nationalitate, religie si apartenenta politica, sau persoane fizice din afara facultatii ca membri onorifici, sau colaboratori.

Capitolul II
Scopul O.S.S.

Art. 5 O.S.S are ca scop apararea intereselor sociale si profesionale, statutului moral si a libertatii de opinie a membrilor sai, potrivit Constitutiei României.
Art. 6 O.S.S urmareste promovarea spiritului democratic, afirmarea valorilor umane, a schimburilor de experienta prin colaborari cu orice tip de organizatii din tara si strainatate.
Art. 7 O.S.S urmareste realizarea unor programe cu profil de educatie sanitara, precum si programe stiintifice si culturale.
Art. 8 O.S.S se doreste a fi o organizatie care sa medieze relatiile membrilor sai cu corpul profesional si forurile superioare potrivit intereselor studentilor.

Capitolul III
Mijloace de realizare a scopurilor

Art. 9 O.S.S isi realizeaza scopurile prin:
a) respectarea stricta a prezentului statut
b) organizarea de sedinte si dezbateri cu rol de a realiza constructiv si activ obiectivele O.S.S
c) reprezentarea prin participarea membrilor sai in organismele de conducere a Universitatii de Medicina si Farmacie
d) promovarea relatiilor de colaborare profesionala si culturala cu alte organizatii din tara si strainatate
e) sustinerea acordarii de burse sociale, profesionale si de studiu in tara si strainatate
f) cererea constituirii unor comisii care sa evalueze competenta profesionala, corectitudinea deciziilor legate de studenti si integritatea morala a cadrelor didactice si administrative
g) dreptul O.S.S de a controla si imbunatati conditiile de viata, materiale si sociale in camine si alte asezaminte studentesti, potrivit dorintelor sau necesitatilor afirmate de membrii
h) publicatii proprii, organizarea unei biblioteci proprii si abonamente la publicatii de profil
i) accesul liber al membrilor sai la toate mijloacele de informare si disponibilitatilor O.S.S, precum si participarea lor la programele initiate de O.S.S
j) incurajarea realizarii de programe pentru cresterea implicarii O.S.S in viata comunitatilor
k) controlul asupra continutului programelor de invatamint, alcatuirea si dimensionarea orarului
l) dreptul de protest prin urmatoarele forme: petitie, demonstratie, greva, actionarea in judecata
m) supravegherea formelor de protest
n) controlul fondurilor proprii si a celor alocate de facultate sau sustinatori

Capitolul IV
Membrii OSS

Art. 10 Membrii O.S.S pot fi
Membrii activi, studenti ai Facultatii de Stomatologie si a Colegiului de Stomatologie din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie Cluj Napoca
Colaboratori, persoane fizice si juridice din afara Facultatii de Stomatologie si Colegiului de Stomatologie care iau parte la programele initiate de OSS
Membrii onorifici, sunt persoanele care au adus servicii utile OSS
Membru in perioada de proba, cu dreptul de a participa la sedintele si Adunarile Generale ale OSS Cluj, fara dreptul de a vota sau de a candida la functiile de conducere.
Art. 11 Membrii colaboratori si onorifici nu au drepturile prevazute in Capitolul VI
Art. 12 Primirea de noi membrii activi la cererea scrisa aprobata de Consiliul de Conducere cu majoritate simpla de voturi, daca solicitantul indeplineste conditiile:
sa fie inscris la Facultatea sau Colegiul de Stomatologie din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie Cluj Napoca
sa plateasca taxa de inscriere plus cotizatia semestriala
sa nu fi exercitat actuni ostile fata de O.S.S
sa fie de acord cu actualul statut dupa o perioada de proba de 3 luni.
Art. 13 Acordarea titlului de membru onorific se face de catre Consiliul de Conducere
Art. 14 Colaboratorii sunt validati de Consiliului de Conducere cu obtinerea a 2 / 3 voturi favorabile din totalul voturilor exprimate.
Art. 15 Retragerea din OSS se face de buna voie pe baza unei cereri adresate Consiliului de Conducere. Raspunsul se comunica im maximum sapte zile de la inregistrare.
Art. 16 Reinscrierea membrilor retrasi se face conform art. 11.
Art. 17 Excluderea membrilor se face printr-o hotarâre a Consiliului de Conducere:
la propunerea oricarui membru activ
automat daca nu se plateste taxa timp de 4 luni
daca voluntarul nu are activate la nici un proiect, timp de maxim 4 luni.
Contestarea deciziei se face in scris Consiliului de Conducere al O.S.S si se va rezolva in termen de 15 zile. Cei exclusi nu mai au drept de reinscriere.

Capitolul V
indatoririle membrilor O.S.S

Art. 18 Membrul activ O.S.S are urmatoarele indatoriri:
a) sa contribuie la indeplinirea scopului OSS
b) sa se supuna deciziilor Adunarii Generale si Consiliului de Conducere, statutului O.S.S si regulamentului de functionare a O.S.S
c) sa plateasca taxa de inscriere si cotizatia lunara stabilita de Consiliu de Conducere semestrial
d) sa nu intreprinda actiuni ostile scopului O.S.S
e) sa nu angajeze organizatia in nici o actiune fara aprobarea Consiliului de Conducere
f) sa foloseasca bunurile organizatiei numai in vederea realizarii scopului O.S.S
g) sa raspunda de modul de utilizare a acestor bunuri, a sumelor de bani incredintate
h) sa fie prezent la intrunirile Adunarii Generale ordinare sau extraordinare.
i) sa anunte Consiliul de Conducere despre neregulile care pot afecta bunul mers al O.S.S

Capitolul VI
Drepturile membrilor OSS

Art. 19 Fiecare membru activ al O.S.S are urmatoarele drepturi:
a) de a fi informat asupra activitatii O.S.S
b) de participare la activatile O.S.S prin inscriere in departamente
c) de a propune modalitatile optime de realizare a scopului O.S.S
d) de a se folosi de publicatiile de profil detinute de organizatie si de a publica in revista organizatiei
e) de a beneficia de toate disponibilitatile O.S.S pentru indeplinirea scopului O.S.S
f) de a beneficia de tabere, burse, cursuri de vara conform regulamentului de functionare
g) de a cere sprijinul O.S.S in problemele amintite in Capitolul III
Art. 20 Membrii O.S.S au dreptul de a alege si de a fi alesi in toate structurile de conducere ale O.S.S.

Capitolul VII
Conducerea OSS

Art. 21 Activitatile OSS se defasoara in afara programului profesional.
Art. 22 Organele de conducere sint: Consiliul de Conducere, Adunarea Generala si Cenzorul.
Art. 23 Adunarea Generala:
a) este constituita din toti membrii activi ai OSS.
b) alege 1 presedinte, 1 vicepresedinti, 1 secretar, 1 trezorier si 1 LEO (Local Exchange Officer), prin vot secret.
Art. 24 Consiliul de Conducere:
a) compus din presedinte, 1 vicepresedinte, 1 secretar, 1 trezorier si 1 LEO (Local Exchange Officer).
b) este ales anual de Adunarea Generala pe baza de propuneri directe
c) responsabil de bunul mers al O.S.S intre doua sesiuni ale Adunarii Generale.
d) poate fi revocat de Adunarea Generala, in fata careia se justifica.
e) numeste conducatorii de departamente.
f) evalueaza cererile de inscriere si de excludere.
Art. 25 Cenzorul:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;
c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.
Art. 26 Presedintele:
a) reprezinta O.S.S la cel mai inalt nivel.
b) este responsabil de buna functionare a Consiliului de Conducere.
c) ales odata la un an.

Capitolul VIII
Conditii si norme de deliberare

Art. 27 Adunarea Generala ordinara se intruneste la inceputul fiecarui semestru in noiembrie si mai, la data stabilita de Consiliul de Conducere.
Art. 28 Adunarea Generala extraordinara se intruneste la cererea Consiliului de Conducere, sau a 50% + 1 din membrii sai prin autoconvocare, in caz de probleme deosebite.
Art. 29 Pentru a deveni valide hotaririle luate statutar de Adunarea Generala trebuiesc consemnate intr-un proces verbal.
Art. 30 Adunarea Generala si Consiliul de Conducere se pot intruni si lua hotarâri in prezenta a minimum 2 / 3 din membrii sai. Daca acestia nu sunt prezenti se va convoca o noua intrunire peste min. 2 zile si max. 7 zile, care se va tine indiferent de numarul membrilor prezenti.
Art. 31 Consiliul de Conducere se intruneste saptamânal, pe perioada cursurilor.
Art. 32 Toate voturile sunt secrete; pentru adoptarea unei hotariri sunt necesare 50% + 1 voturi pentru deciziile curente si 2 / 3 pentru deciziile de importanta majora.
Art. 33 Prezentul statut poate fi modificat prin votul a 2 / 3 din membrii Adunarii Generale in functie de interesele si la propunerea membrilor.
Art. 34 Dizolvarea O.S.S se face cind exista motive bine intemeiate, cu votul a 2 / 3 din membrii Adunarii Generale.
Art. 35 Adunarea Generala valideaza si modifica Regulamentul de Functionare.

Capitolul IX
Patrimoniul OSS

Art. 36 Fondurile OSS sunt compuse din:
a) taxa de inscriere
b) cotizatia semestriala
c) donatiile catre O.S.S
d) vinderea publicatiilor proprii
e) sponsorizari
Art. 37 Fondurile sunt destinate actiunilor O.S.S intreprinse in vederea scopului propus in statut.

Capitolul X
Sanctiuni si recompense

Art. 38 Membrii ce intreprind actiuni ostile organizatiei vor suporta urmatoarele sanctiuni:
a) atentionare scrisa din partea Consiliului de Conducere.
b) excluderea din O.S.S
Art. 39 Recompense:
a) scutirea de la plata cotizatiei decisa de Adunarea Generala.
b) acordarea de diplome si premii.
c) acordarea de facilitati pentru tabere si burse conform regulamentului.